Công bố thông tin bất thường số 786/CBTT-GTCB về việc ký hợp đồng với Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

5:45 chiều | 07/06/2023

CV 786 Công bố thông tin bất thường Công ty CP GTCB Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam