Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

9:10 sáng | 15/07/2022

CBTT BCTC quý II năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước