CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5:28 chiều | 21/07/2021

QĐ 856 – Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư-trang-1-26  <- Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây.

QĐ 856 – Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư-trang-27-52 <- Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây

QĐ 858 – Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty <- Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây 

QĐ 859 – Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT <- Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây.

QĐ 860 – Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát <- Thông tin chi tiết mời quý vị tải file tại đây.