CBTT và giải trình biến động SXKD trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30.6.2021

4:46 chiều | 16/08/2021

CBTT và giải trình biến động SXKD trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30.6.2021