CBTT Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

11:28 sáng | 18/06/2019

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT: CV965

NQ về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: NQ955

Lý lịch GĐ Nguyễn Văn Phương