CBTT Thay đổi Giám đốc Công ty

11:33 sáng | 18/06/2019

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty: CV966

Nghị quyết Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty: NQ956

Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty: QĐ765

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty:QĐ766

Lý lịch GĐ Nguyễn Văn Phương