CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

5:03 chiều | 25/02/2022

 Để biết thêm thông tin chi tiết mời quý vị click vào đây: BCTC năm 2021 đã kiểm toán