BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

2:06 chiều | 28/04/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Click vào đây để xem chi tiết ——->  648nqdhdcd

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Click vào đây để xem chi tiết ——->  bbhop

Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Click vào đây để xem chi tiết ——-> 651 TBTDNS