GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

4:52 sáng | 25/06/2016

Giay moi DH CD 2016

Tài liệu kèm theo:

1. Giay moi hop DHDCD thuong nien 2016

2. Quy che tai DHDCD thuong nien 2016

3. BC cua HDQT thuc hien NV 2015 va KH 2016, BC tai chinh 2015 da kiem toan

4. BC tham dinh cua Ban kiem soat

5. Cac noi dung trinh DHDCD 2016

Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự