Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh Tiêu thụ sản phẩm Phôi thép CT5πc tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

10:00 sáng | 03/03/2022

Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm Phôi thép_0001