ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1:49 chiều | 25/04/2022

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 07 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 39.022.454 cổ phần, tương đương với 90,736% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 630/BC-HĐQT ngày 04/4/2022 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 – 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2027.

Ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 04/4/2022 về việc báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Đỗ Ngọc Hải – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại Tờ trình số 25/TTr-GTCB ngày 04/4/2022 về việc thông qua BC tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép; Quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng; Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh của Đại hội: