Chưa phân mục

Lĩnh vực hoạt động

8:37 sáng | 18/03/2015
* Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản; * Tư vấn thiết kế mỏ, tư vấn đầu tư khai thác, tuyển luyện, chế biến các loại khoáng sản; * Tư vấn, chuyển