Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (Tiêu thụ SP Xỉ bông SX tại KLH Gang thép Cao Bằng)

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 –…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC Quý 1 – 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> 622-…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT: Về việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty (Đ/c Tô Xuân Thanh)

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Cv 600    

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

GIẤY MỜI HỌP: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV577 (Giấy mời họp và giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự)…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo thường niên năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BC thường niên 2018  

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Báo cáo tài chính năm 2018    

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 403  

Xem thêm...